Products

นำเที่ยวเดินป่าเขาสลัดได
Description : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติในบริเวณวังน้ำเขียวนำเที่ยวไร่ผักปลอดสารพิษ
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้านนำเที่ยวไร่องุ่น
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้านนำเที่ยวไร่เสาวรส
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้านนำเที่ยวไร่ดอกเบญจมาศ
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้านนำเที่ยวฟาร์มเพาะเห็ดหอม
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน
 Contact Us


คุณหมี


คุณแอน
โทร: 01-923-6829
E-Mail: hamarathome@yahoo.co.thVisitor: