Products

นำเที่ยวเดินป่าเขาสลัดได
Description : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมชาติในบริเวณวังน้ำเขียว



นำเที่ยวไร่ผักปลอดสารพิษ
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน



นำเที่ยวไร่องุ่น
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน



นำเที่ยวไร่เสาวรส
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน



นำเที่ยวไร่ดอกเบญจมาศ
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน



นำเที่ยวฟาร์มเพาะเห็ดหอม
Description : บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เพื่อศึกษาดูวิธีการทำการเกษตรเชิงประยุกต์ในบริเวณวังน้ำเขียว และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สด ๆ จากไร่ในราคาชาวบ้าน




 Contact Us


คุณหมี


คุณแอน
โทร: 01-923-6829
E-Mail: hamarathome@yahoo.co.th



Visitor:

Web hosting by Somee.com